Restaurant GERGELY'S
Schlossquadrat 1050 Wien

Architektur: DI Klaus Becker
Lichtplanung / Design: HEK - Reschberger
Kristallluster "BIG", "SMALL" & "PIXEL"

Technische Umsetzung / LED Electronic
Light & Motion Wien